Podovi Nastilki Logo

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Ръководството на Подови настилки ООД - София

за политиката по околна среда

 

От името на Ръководството, официално обявявам решението в Подови настилки ООД да се разработи, внедри и сертифицира Система за Управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2005.

Ръководството на дружеството Декларира своята отговорност за изграждане, сертифициране и поддържане на Система за управление в изпълнение на приетата

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО

 • → внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения;

 • → личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по околна среда;

 • → ясен ангажимент на Ръководството на Дружеството за предпазване на околната среда от замърсяване;

 • → вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда с опасни вещества;

 • → наблюдение и измерване на дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

 • → опазване на всички компоненти на околната среда, нейното съхраняване и подобряване за бъдещите поколения;

 • → управление на оценените аспекти, въздействащи върху околната среда;

 • → извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея;

 • → спазване на нормативните и законови изисквания към производствената дейност и съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания за околната среда;

 • → осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на СУОС в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005.

С внедряване на СУОС ръководството на Подови настилки ООД си поставя следните:

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО:

 • → подобряване качеството на околната среда;

 • → постоянно подобряване на Системата за управление по отношение на околната среда.

Ръководството на Подови настилки ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество на целия персонал при реализиране на Политиката и Целите на фирмата и поддържане доверието на Клиентите чрез все по-обхватно, професионално и отговорно изпълняване на техните изисквания и очаквания.

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ Е НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН И ТРАЕН УСПЕХ!

Настоящата политика по околна среда е подходяща за целите на дружеството и постоянно преглеждана за осигуряване на нейната адекватност.

Настоящата политика по околна среда е разгласена и разбрана на всички нива в дружеството.

Дата: октомври 2012 год. УПРАВИТЕЛ:

(инж. Сергей Зоров)