Podovi Nastilki Logo

ПОЛИТИКАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЕНА В ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО, СЕ СВЕЖДА ДО:

"ТЪРГОВИЯ С ВИСОКО КАЧЕСТВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА КРИТЕРИЯ - ПРЕВЪЗХОЖДАЩО КАЧЕСТВО НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ"

Чрез прилагането на подходящата за нашето дружество Система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001-2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания", ние гарантираме, че всички процеси, права и отговорности са еднозначно регламентирани, прилагани и контролирани.

Ръководството на ПОДОВИ НАСТИЛКИ ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност и коректност на целия персонал при реализиране на Политиката и Целите на фирмата и поддържане доверието на Клиентите чрез все по-обхватно, професионално и отговорно изпълнение на техните изисквания и очаквания.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО на ПОДОВИ НАСТИЛКИ ООД

От името на Ръководството, официално обявявам решението в ПОДОВИ НАСТИЛКИ ООД да се разработи и сертифицира Системата за Управление на Качеството в съответствие с изискванията на стандарта БДС 9001:2008

Ръководството на ПОДОВИ НАСТИЛКИ ООД Декларира своята отговорност за изграждане, сертифициране и поддържане на Системата за управление на качеството в изпълнение на приетата.

 

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО:

 • → осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на СУК в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008;

 • → внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на фирмата;

 • → качествен монтаж;

 • → удовлетворяване на изискванията и очакванията на Клиентите;

 • → развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и цели на фирмата;

 • → създаване на добри взаимоотношения с Клиенти и Доставчици, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

 • → спазване на нормативните и законови изисквания към производствената дейност съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания;


С внедряване на СУК ръководството на ПОДОВИ НАСТИЛКИ ООД си поставя следните

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО:

 • → поддържане на постоянно качество на продуктите в съответствие с изискванията и очакванията на Клиентите;

 • → намаляване на несъответстващите на изискванията продукти и на разходите, свързани с тях;

 • → повишаване квалификацията на персонала;

 • → повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие;

Ръководството на ПОДОВИ НАСТИЛКИ ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество на целия персонал при реализиране на Политиката и Целите на фирмата и поддържане доверието на Клиентите чрез все по-обхватно, професионално и отговорно изпълняване на техните изисквания и очаквания.

ВИСОКО КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ СА НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН И ТРАЕН УСПЕХ!

 

 

 

Дата: октомври 2012 год. УПРАВИТЕЛ:

(инж. Сергей Зоров)