Podovi Nastilki Logo

Монтаж на двоен под


Има няколко основни правила, които е необходимо да бъдат спазени преди полагането на двойния под. А именно:

Изисквания преди монтажа:

1. Изисквания към основата: суха ( <3%СМ ), чиста и обезпрашена от строителни отпадъци, равна и нивелирана. Не се допуска монтаж върху замазка, която е частично или цялостно разлепена както и/или неравна. 

2. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 ºС

3. В помещенията да не се извършват други строителни процеси, които да пречат на полагането на двойния под.

Монтаж на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Материалите престояват 24 часа в помещението при температура от +15°C до +29°C. При инсталиране на настилката температурата в помещението трябва да бъде същата - от +15°C до +29°C. Влажността не бива да превишава 75%.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Разопаковане на материалите. 

6. Монтаж на двойния под. При някои типове е необходимо залепването на крачетата към основата. Всичко зависи от типа двоен под, който сте си избрали. Има такива, при които се регулира височината на крачета, а след това се монтират плочите към крачетата. При други /например FM 500/ височината на пода може да се регулира от отворите в крачетата, след монтирането на плочите.

Към монтажа не спадат следните дейности:

1. Почистване на настилката след монтажа.

2. Преместване, разместване на мебели и вещи и изнасянето им от помещението. Помещенията трябва да бъдат празни и в тях не трябва да се извършват други строителни работи.